Regulamin Konkursu „Zaplanuj Wakacje z Paradise Baby”

 

Art. 1. Definicje

Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: „Regulamin”) oznaczają:

 1. Konkurs – przyrzeczenie publiczne prowadzone pod nazwą „Zaplanuj Wakacje z Paradise Baby”, zwany dalej „Konkurs”.
 2. Organizator – FPHU "Junior-Suder" z siedzibą w Myślenicach przy ul. Sobieskiego 10, 32-400 Myślenice, NIP 6811501874, zwana dalej „Organizator”. Organizator składa przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art. 919 i 921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.).
 3. Fundator nagród – FPHU "Junior-Suder" z siedzibą w Myślenicach przy ul. Sobieskiego 10, 32-400 Myślenice, NIP 6811501874, zwana dalej „Fundator nagród”.
 4. Regulamin – niniejszy Regulamin, który określa zasady udziału w Konkursie oraz zasady przebiegu, a także nadzoru nad jego przeprowadzeniem i postępowaniem reklamacyjnym, zwany dalej „Regulamin”.
 5. Uczestnik – osoba, która spełni warunki, o których mowa w art. 4 Regulaminu, zwany dalej „Uczestnik”.
 6. Landing Page – Landing Page, z wykorzystaniem którego będą zbierane zgłoszenia konkursowe na podstawie przesłanych zgłoszeń, zwany dalej „Landing Page”.
 7. Formularz – Formularz za pomocą, którego będą bezpośrednio zbierane odpowiedzi na pytanie konkursowe, zwany dalej „Formularz”.
 8. Facebook – serwis społecznościowy, dostępny w sieci Internet pod adresem elektronicznym URL: http://www.facebook.com/, zwany dalej „Facebook”.
 9. Fanpage – profil Organizatora, prowadzony na portalu Facebook zgodnie z „Regulamin usługi Strony na Facebooku”, dostępnym w sieci Internet pod adresem elektronicznym URL: https://www.facebook.com/MarkaParadiseBaby/, zwany dalej „Fanpage”.
 10. Komisja konkursowa – celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz wyboru zwycięzców Konkursu, Organizator powołał komisję konkursową, zwana dalej „Komisja”. W skład Komisji wchodzą 3 osoby wskazane przez Organizatora.
 11. Odpowiedź konkursowa – opracowanie, stanowiące przejaw twórczej działalności Uczestnika na pytanie konkursowe.
 12. Dowód zakupu – faktura lub paragon potwierdzający zakup modelu wózka objętego Konkursem, w trakcie jego trwania, zwany dalej „Dowód zakupu”.

 

Art. 2. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie.
 2. Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 3. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 Nr 201 poz. 1540 z zm.).

 

Art. 3. Czas trwania konkursu

 1. Konkurs rozpoczyna się od dnia 1 marca 2018 roku od godziny 12:00 i kończy dnia 31 maja 2018 roku o godzinie 23:59, przy czym okres ten nie obejmuje wydania nagród oraz ewentualnej procedury reklamacyjnej.
 2. Odpowiedzi na pytanie konkursowe należy zgłaszać w terminie od dnia 1 marca 2018 roku do dnia 31 maja 2018 roku.
 3. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi do dnia 20 czerwca 2018 roku.

 

Art. 4. Warunki wzięcia udziału w Konkursie

 1. W Konkursie mogą brać udział osoby fizyczne, posiadające miejsce stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które w dniu rozpoczęcia Konkursu ukończyły osiemnasty rok życia i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych (dalej „Uczestnik”).
 2. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest tworzenie kont e-mail i dokonywanie zgłoszeń konkursowych w imieniu osób trzecich.
 3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy, członkowie władz lub przedstawiciele Organizatora i Fundatora nagród oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu, a także osoby współpracujące ze wskazanymi powyżej podmiotami w sposób stały na innej podstawie niż stosunek pracy oraz członkowie ich najbliższych rodzin, tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków i osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia.
 4. Udział w Konkursie i związane z nim udostępnienie danych jest całkowicie dobrowolne.
 5. Przed przystąpieniem do Konkursu Uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem. Warunkiem udziału w Konkursie jest akceptacja treści Regulaminu.

 

Art. 5. Zasady i Przebieg konkursu

 1. Organizator przeprowadza Konkurs za pomocą formularza zamieszczonego na Landing Page pod adresem: konkurs.paradisebaby.pl
 2. Aby wziąć udział w Konkursie Uczestnik powinien:
 1. kupić w jednym ze sklepów współpracujących z Fundatorem nagród, których lista znajduje się pod adresem http://paradisebaby.pl/customers/tu_kupisz_nasze_wozki w czasie obowiązywania konkursu (od 1 marca 2018 do 31 maja 2018) wózek Magnetico kolekcja 2018 w wersji 3w1 (gondola + spacerówka + fotelik samochodowy) lub 2w1 (gondola + spacerówka) lub wózek Euforia kolekcja 2018 w wersji 3w1 (gondola + spacerówka + fotelik samochodowy) lub 2w1 (gondola + spacerówka). Warunkiem odebrania nagrody będzie okazanie Organizatorowi Dowodu zakupu, będącego podstawą zakupu jednego z wyżej wymienionych wózków w czasie trwania Konkursu.
 2. dokonać prawidłowego zgłoszenia do Konkursu polegającego na:
 1. prawidłowym wpisaniu wymaganych w Formularzu danych: imię i nazwisko Uczestnika, adres e-mail Uczestnika, nr telefonu Uczestnika oraz odpowiedzi na pytanie konkursowe: „Gdzie zabralibyście swojego maluszka na wakacje i dlaczego?”
 2. wyrażeniu zgody na uczestnictwo w Konkursie na warunkach określonych w Regulaminie zgodnie z jego postanowieniami poprzez kliknięcie w odpowiednie pole zgody;
 3. wyrażeniu zgody na przechowywanie i przetwarzanie podanych na Landing Page danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu poprzez kliknięcie w odpowiednie pole zgody;
 4. wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych;
 5. wyrażenie zgody na przesyłanie informacji handlowych droga elektroniczną.
 1. W konkursie nie biorą udziału wózki: Euforia kolekcja 2018 w wersji sama gondola, gondola + fotelik samochodowy, Magnetico 2018 w wersji sama gondola, gondola + fotelik samochodowy. Wszystkie pozostałe modele wózków – Paradise Baby, Excellent, Maximo, Melody kolekcja 2017, Melody kolekcja 2018, Euforia kolekcja 2017, Magnetico kolekcja 2017 – również nie biorą udziału w Konkursie.
 2. Do Konkursu mogą zostać zgłoszone jedynie odpowiedzi spełniające wymogi określone w art. 5 ust. 2. Regulaminu. Odpowiedzi zawierające treści sprzeczne z prawem, łamiące normy społeczne i obyczajowe lub będące niezgodne z założeniami Konkursu nie będą brane pod uwagę, tj. nie będą przedmiotem oceny Komisji.
 3. Komisja w ciągu 14 dni roboczych od zakończenia Konkursu tj. do dnia 20 czerwca 2018 r. dokona rozstrzygnięcia Konkursu poprzez ocenę odpowiedzi konkursowych uwzględniając w szczególności ich oryginalność, pomysłowość oraz kreatywność i wyłoni 5 Zwycięzców, tj.:
 1. Nagroda Główna – Voucher wycieczkowy o wartości 3 000 zł,
 2. Nagroda za 2. Miejsce: Bon zakupowy o wartości 1 500 zł,
 3. Nagroda za 3. Miejsce: Bon zakupowy o wartości 500 zł,
 4. Nagroda BIS nr 1: Bon zakupowy o wartości 300 zł,
 5. Nagroda BIS nr 2: Bon zakupowy o wartości 300 zł.
 1. W trakcie trwania Konkursu z nadesłanych odpowiedzi na pytanie konkursowe, Komisja wyłoni 6 Uczestników, którzy otrzymają Wyróżnienie, tj.:
 1. śpiworek marki Paradise Baby lub
 2. mufek marki Paradise Baby.
 1. Pomimo wyróżnienia Uczestnik Konkursu nadal ma szansę na otrzymanie jednej z Nagród z art. 5 ust.5.
 2. Lista zwycięzców i wyróżnionych zostanie opublikowana na Landing Page konkurs.paradisebaby.pl oraz na Fanpage marki Paradise Baby na portalu Facebook. Zwycięzca Nagrody Głównej [art. 5 ust. 5 lit. a)] wyraża zgodę na rozpowszechnianie swojego wizerunku utrwalonego w formie zdjęć podczas przekazania przez Fundatora Nagród na Fanpage Paradise Baby.
 3. Uczestnik będzie również poinformowany o wygranej poprzez wiadomość e-mail, która zostanie wysłana do Uczestników wybranych przez Komisję (dalej: „Zwycięzca”). Przystępując do udziału w Konkursie Uczestnik Konkursu niniejszym wyraża zgodę na publikację wyników Konkursu w powyższej formie.
 4. Organizator zwróci się z prośbą do Zwycięzców Nagród do okazanie Dowodu zakupu (faktury lub paragonu) potwierdzającego zakup wózków Magnetico lub Euforia w wersji 3w1 lub 2w1 kolekcja 2018 (3w1 = gondola + spacerówka + fotelik samochodowy, 2w1 = gondola + spacerówka). Brak okazania Dowodu zakupu uprawnia Organizatora do odmowy wręczenia i dostawy Nagrody. 
 5. Uczestnik wyróżniony nie ma obowiązku okazywania Dowodu zakupu jednego ze wskazanych w art. 5, ust. 2 wózka.
 6. Organizator zwróci się z prośbą do Zwycięzców Nagród i Wyróżnień do potwierdzenia daty oraz dokładnego adresu dostawy Nagród i Wyróżnień.
 7. Zwycięzca jest zobowiązany do uzupełnienia protokołu odbioru Nagrody lub Wyróżnienia, a następnie odesłanie go do Organizatora drogą e-mailową bądź listownie na adres wskazany przez Organizatora.
 8. Uczestnik ma prawo dodać więcej niż jedno zgłoszenie, jednak powinno ono być dodane z tego samego adresu e-mail, co pozostałe zgłoszenia. Uczestnik wytypowany na Zwycięzcę przez Komisję, zostanie nagrodzony tylko za jedną odpowiedź, w przypadku wysłania kilku odpowiedzi.

 

Art. 6. Nagrody

 1. Nagrodami w Konkursie są (dalej „Nagroda”):
 1. Nagroda Główna – Voucher wycieczkowy o wartości 3 000 zł,
 2. Nagroda za 2. Miejsce: Bon zakupowy o wartości 1 500 zł,
 3. Nagroda za 3. Miejsce: Bon zakupowy o wartości 500 zł,
 4. Nagroda BIS nr 1: Bon zakupowy o wartości 300 zł,
 5. Nagroda BIS nr 2: Bon zakupowy o wartości 300 zł.
 1. Wyróżnieniami w Konkursie są (dalej „Wyróżnienie”):
 1. 3 śpiworki marki Paradise Baby, wartość jednostkowa wynosi 229 zł.
 2. 3 zestawy mufek marki Paradise Baby, wartość jednostkowa wynosi 89 zł.
 1. Komisja wybierze 5 autorów najlepszych Odpowiedzi konkursowych, którzy zostaną nagrodzeni Nagrodą oraz przyzna 6 Wyróżnień, których autorzy otrzymają Wyróżnienie w postaci mufek lub śpiworka marki Paradise Baby. Komisja decyduje o przyznaniu rodzaju Nagród i/lub Wyróżnień.
 2. Każdy Uczestnik w Konkursie może wygrać tylko jedną Nagrodę.
 3. Do sumy wartości każdej Nagrody i Wyróżnienia, zostanie dodana dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości 11,11%  wartości danej Nagrody lub Wyróżnienia. Uczestnik zgadza się, że kwota dodatkowej nagrody pieniężnej nie podlega wypłacie na jego rzecz, lecz przeznaczona jest na zapłatę podatku należnego z tytułu wygranej Nagrody i/lub Wyróżnienia w Konkursie.
 4. Organizator, jako płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego od nagród w konkursie przed wydaniem Zwycięzcy Nagrody pobierze i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy należny z tytułu wygranej. Organizatorowi przysługuje prawo żądania od Zwycięzców wszelkich danych w celu dokonania zgodnych z przepisami prawa rozliczeń podatku z tytułu wygranej, w tym uzyskania od Zwycięzców takich danych jak w szczególności numer NIP, dane właściwego Urzędu Skarbowego.
 5. Podanie nieprawidłowego adresu lub danych, o których mowa w art. 6 ust. 11, a także inne uchybienia po stronie Uczestnika powodujące niemożliwość doręczenia Nagrody i/lub Wyróżnienia skutkują utratą prawa do nich, a Nagroda i/lub Wyróżnienie pozostaje wówczas do wyłącznej dyspozycji Organizatora.
 6. Odbiór Nagród i Wyróżnień zostanie potwierdzony przez Zwycięzcę na piśmie, w szczególności w formie protokołu odbioru.
 7. Nagrody i Wyróżnienia wysyła Fundator nagród, na adres wskazany i potwierdzony przez Uczestnika, kurierem lub przesyłką pocztową w terminie do 40 dni roboczych od zakończenia Konkursu.
 8. Organizator skontaktuje się ze Zwycięzcami Nagród oraz Wyróżnień w ciągu 10 dni roboczych od rozstrzygnięcia Konkursu wykorzystując dane kontaktowe podane przez Uczestnika Konkursu w formularzu kontaktowym.
 9. Nieodebranie przez Uczestnika przesłanej Nagrody i/lub Wyróżnienia jest równoznaczne z rezygnacją z Nagrody i/lub Wyróżnienia .
 10. Nie jest możliwe przeniesienie prawa do Nagrody i/lub Wyróżnienia na rzecz osób trzecich. Nie jest możliwe wypłacenie równowartości Nagrody i/lub Wyróżnienia w pieniądzu lub w postaci innego przedmiotu. Nie jest możliwa rezygnacja z części Nagrody i/lub Wyróżnienia . Rezygnacja z części Nagrody i/lub Wyróżnienia  jest równoznaczna z rezygnacją z całości Nagrody i/lub Wyróżnienia .
 11. Organizatorowi przysługuje prawo weryfikacji danych osobowych Zwycięzcy w momencie wydania Nagrody i/lub Wyróżnienia , w celu ich identyfikacji. Przed wydaniem Nagrody i/lub Wyróżnienia  Zwycięzcy, może on zostać zobligowany do okazania stosownego dokumentu tożsamości.

 

Art. 7. Prawa i obowiązki Organizatora

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub Regulaminem, w szczególności Uczestników, którzy:
 1. nie działają osobiście, ale przez osoby trzecie;
 2. wykorzystują różne aliasy (dodatkowe adresy) tego samego konta poczty elektronicznej do występowania w imieniu/zgłaszania różnych Uczestników;
 3. podejmowali lub podejmują próby użycia jakichkolwiek technik złamania lub obejścia zabezpieczeń Landing Page albo wykorzystania jego luk lub wpływania w jakikolwiek inny sposób na jej działanie.
 1. W celu wyjaśnienia wątpliwości związanych z aktywnością Uczestnika w Konkursie Organizator może kontaktować się z Uczestnikiem przy wykorzystaniu podanych przez niego sposobów komunikacji (np. prowadzić korespondencję e-mailową); podczas takiego kontaktu Organizator może oczekiwać od Uczestnika podania szczegółowych informacji dotyczących jego udziału w Konkursie.

 

Art. 8. Prawa do nadesłanych odpowiedzi konkursowych

 1. Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik jednocześnie oświadcza, że jest wyłącznym twórcą Odpowiedzi Konkursowej, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz że przysługują mu pełne autorskie prawa osobiste oraz autorskie prawa majątkowe do Odpowiedzi Konkursowej wraz z prawem do rozpowszechniania i zezwalania na rozpowszechnianie wizerunków Uczestnika i dziecka Uczestnika utrwalonych w zgłaszanej Odpowiedzi Konkursowej.
 2. Uczestnik oświadcza, że zgłoszona przez niego Odpowiedź Konkursowa nie zawiera treści naruszających prawo lub niezgodnych z dobrymi obyczajami, w szczególności nie narusza praw osób trzecich, nie nawołuje do przemocy, nietolerancji, nie zawiera wulgaryzmów, ani treści reklamowych podmiotów trzecich. W przypadku gdyby Odpowiedź Konkursowa naruszała jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym autorskie prawa majątkowe i osobiste, dobra osobiste lub prawo do wizerunku, Uczestnik zobowiąże się do zaspokojenia wszelkich roszczeń zgłoszonych przez osoby trzecie w związku z naruszeniem tych praw, z wyjątkiem obowiązków i odpowiedzialności spoczywających w tym zakresie na Organizatorze wynikających z obowiązujących przepisów prawa.
 3. Uczestnik z chwilą przystąpienia do udziału w Konkursie i przesłania za pomocą Formularza Odpowiedzi Konkursowej udziela Organizatorowi, a Organizator nabywa od Uczestnika prawo do korzystania, na zasadzie licencji niewyłącznej, ze zgłoszonych przez Uczestnika w ramach Konkursu Prac Konkursowych będących utworami w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych w celu przeprowadzenia Konkursu, wykorzystywania przez Organizatora do komunikacji w kanałach social media (tj. Instagram i Facebook) oraz na stronie internetowej paradisebaby.pl oraz w Internecie bez ograniczeń czasowych i terytorialnych. Organizator z chwilą uzyskania licencji, o której mowa w Regulaminie, nabywa prawa do wykonywania praw zależnych.
 4. Uczestnik wyraża zgodę na wykonywanie przez Organizatora zależnych praw autorskich do Pracy Konkursowej lub jego części oraz upoważnia Organizatora do udzielania zgody osobom trzecim na wykonywanie tych praw zależnych.
 5. Organizator zastrzega, że z chwilą otrzymania przez Zwycięzcę Nagrody i/lub Wyróżnienia , organizator nabywa autorskie prawa majątkowe do Pracy Konkursowej (Utworu) na zasadzie art. 921 § 3 kodeksu cywilnego, bez ograniczeń ilościowych, czasowych i terytorialnych na wszystkich znanych polach eksploatacji, w szczególności na polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w szczególności:
 1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu oraz jego opracowań – wytwarzanie dowolną techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
 2. w zakresie obrotu oryginałami utworu oraz jego opracowaniami albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzania do obrotu, użyczania lub najmu oryginału albo egzemplarzy,
 3. w zakresie rozpowszechniania utworu oraz jego opracowań w sposób inny niż opisany w pkt a) lub b) – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, publiczne udostępnienie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, nadawanie za pośrednictwem stacji telewizyjnych naziemnych, w tym za pośrednictwem satelity, multiplexu, reemitowanie, rozpowszechnianie w prasie, w sieci Internet, na plakatach, w tym plakatach wielkoformatowych oraz we wszelkich innych formach komunikacji, promocji, reklamy, oznaczania i produkcji towarów,
 4. w zakresie dokonywania wszelkich zmian i modyfikacji w utworze w całości lub części oraz dokonywania jego opracowań w całości lub części, w tym dokonywanie przeróbek, jakichkolwiek zmian i adaptacji całości lub poszczególnych części utworu,
 5. w zakresie rejestracji w Urzędzie Patentowym w charakterze znaku towarowego, używanie w obrocie gospodarczym lub niegospodarczym w charakterze oznaczenia przedsiębiorstwa, znaku towarowego lub innego charakterystycznego symbolu przedsiębiorstwa, jego części, albo towaru lub usługi,
 6. w zakresie anonimowego rozpowszechniania nagrodzonego utworu, w zakresie decydowania o jego pierwszym publicznym udostępnieniu oraz sprawowania nadzoru nad sposobem korzystania z utworu,
 7. wykonywania i korzystania z opracowań nagrodzonej Prac Konkursowych.
 8. wykorzystania we wszelkich formach komunikacji, promocji lub reklamy, w szczególności w charakterze materiału reklamowego lub promocyjnego, w charakterze elementu materiałów reklamowych lub promocyjnych takich jak ogłoszenia prasowe, reklamy zewnętrzne, filmy reklamowe, reklamy radiowe, materiały POS, rozpowszechnianie w sieci Internet, Telewizji, zarejestrowanie w charakterze znaku towarowego.
 1. Zwycięzca udziela Organizatorowi zezwolenia do dokonywania wszelkich zmian, łączenia i przeróbek utworu, w tym również̇ do jego wykorzystywania lub poszczególnych jego części (elementów) oraz łączenia z innymi utworami. Organizator z chwilą wydania Zwycięzcy Nagrody i/lub Wyróżnienia , nabywa prawa do wykonywania praw zależnych.
 2. Zwycięzca zobowiązuje się nie wykonywać autorskich praw osobistych do utworu oraz upoważnia bez ograniczeń czasowych oraz terytorialnych Organizatora do wykonywania jego autorskich praw osobistych.
 3. Zwycięzca Konkursu wyraża zgodę i udziela Organizatorowi wyłącznego prawa do wykonywania oraz zezwalania na wykonywanie autorskich praw zależnych względem Odpowiedzi Konkursowej.
 4. Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z określonym w niniejszym Regulaminie zakresem w jakim nagrodzone Prace Konkursowe mogą być wykorzystane oraz że wyraża zgodę na takie wykorzystanie Prac Konkursowych przez Organizatora.
 5. Organizator może żądać od Uczestnika potwierdzenia na piśmie przejścia na Organizatora autorskich praw majątkowych oraz innych praw zgodnie z Regulaminem. Z tytułu udzielenia licencji lub przeniesienia praw nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie.

 

Art. 9. Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator.
 2. W związku z prowadzeniem Konkursu zbierane będą od Uczestników następujące ich dane osobowe: adres e-mail, imię i nazwisko, adres, miejscowość zamieszkania oraz telefon kontaktowy.
 3. Administrator, o którym mowa w ust. 1 przetwarza dane osobowe zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. Uczestnicy mają prawo do wglądu do swoich danych oraz do ich poprawiania i żądania ich usunięcia. Podanie danych osobowych przez Uczestników jest dobrowolne, jednakże konieczne do wzięcia udziału w Konkursie, otrzymania Nagród l i/lub Wyróżnienia  ub rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane nie dłużej niż to będzie konieczne do należytego przeprowadzenia Konkursu. Po upływie tego okresu dane osobowe Uczestników zostaną usunięte.
 4. Wycofanie zgody jest jednoznaczne z wycofaniem swojego udziału z Konkursu i wymaga formy pisemnej.
 5. Administrator danych osobowych powierzył przetwarzanie danych Organizatorowi. Organizator Konkursu nie będzie powierzał przetwarzania danych osobowych innym podmiotom, z wyłączeniem podmiotów zaangażowanych w dostawę Nagród i/lub Wyróżnienia .
 6. Zebrane dane mogą zostać w przyszłości wykorzystane przez Organizatora do komunikacji marketingowej, na co Uczestnik wyraża zgodę.

 

Art. 10. Reklamacje

 1. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo do składania reklamacji w trakcie trwania Konkursu oraz po jego zakończeniu, jednak nie później, niż w terminie 30 dni od zakończenia Konkursu. O terminie złożenia reklamacji decydować będzie data stempla pocztowego albo data otrzymania przez Organizator wiadomości e-mail.
 2. Reklamacje należy zgłaszać, pod rygorem nieważności, drogą listową (listem poleconym) na adres Organizatora z dopiskiem „Zaplanuj Wakacje z Paradise Baby” lub drogą elektroniczną na adres e-mail: konkurs@paradisebaby.pl
 3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję w terminie do 14 (słownie: czternastu) dni roboczych od daty ich otrzymania. Organizator zastrzega sobie prawo wydłużenia terminu obsługi reklamacji, jeżeli z przyczyn niezależnych Organizatora zachowanie terminu podstawowego jest niemożliwe. O decyzji Komisji zainteresowany Uczestnik zostanie poinformowany pocztą elektroniczną lub listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji.
 4. Reklamacje zgłoszone po terminie nie będą rozpatrywane.
 5. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres osoby składającej reklamację, nr telefonu, adres e-mail oraz dokładny opis i powodów reklamacji.
 6. Decyzje Organizatora lub Komisji są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

 

Art. 11. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin jest dostępny przez cały okres trwania Konkursu na stronie Konkursu: konkurs.paradisebaby.pl
 2. Uczestnik oświadcza, iż przed przystąpieniem do Konkursu zapoznał się z treścią Regulaminu i w pełni akceptuje wszystkie jego postanowienia, a także spełnia określone w Regulaminie warunki uczestnictwa w Konkursie.
 3. Wszelkie informacje na temat Konkursu można uzyskać kontaktując się z Organizatorem pod adresem konkurs@paradisebaby.pl.
 4. W sprawach nieuregulowanym niniejszym regulaminem stosuje się przepisu prawa polskiego w szczególności Kodeksu cywilnego. Skierowanie sprawy na drogę sądową może nastąpić wyłącznie po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego. Wszelkie sprawy wynikające z niniejszego Regulaminu rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.